صحنه گل اول استقلال به نفت مسجدسلیمان توسط حسین زاده در دقیقه16 مشاهده می کنید.